گزارشی از مجمع عمومی تعاونی او پی جی مورخ 1397/11/26