گزارش اولین جلسه دیدار هیئت مدیره و اهالی محترم شهرک او پی جی

گزارش اولین جلسه دیدار هیئت مدیره و اهالی محترم شهرک او پی جی

گزارش اولین جلسه دیدار هیئت مدیره و اهالی محترم شهرک او پی جی