نوامبر 26, 2019

مجوز ساخت پل تردد به شهرک اوپی جی از طریق خیابان هاشمی زاده، توسط شهرداری منطقه 5 صادر شد.

  یکی از مشکلات ساکنین شهرک او پی جی ورود و خروج به شهرک است .در مواقع ضروری دسترسی افراد سالخوره ساکن در شهرک به بیمارستان […]
نوامبر 10, 2019

فنس کشی اطراف شهرک

اعضا محترم تعاونی مسکن اوپی جی با سلام و احترام به آگاهی میرساند باز بودن بخشی از مرز های محدوده اطراف شهرک در نقاط انتهای فراز […]