آگهی ثبتی تعیین سمت اعضا هیئت مدیره تعاونی مسکن او پی جی